Taјната на душата

Постои во вселената некое јадро од каде ние ја црпиме сета сила, сите вдишувања. Тоа вечно нѐ привлекува. Јас ја чувствувам моќта и вредноста на јадрото кое емитува во целата вселена и со тоа ја одржува во склад.

Јас не сум навлегол во тајната на тоа јадро, но знам дека постои, и кога сакам да му дадам некаков материјален атрибут, тогаш знам дека тоа е светлост, а кога сакам да го разберам духовно, тогаш тоа е убавина и милост.

Оној кој во себе ја носи таа вера, се чувствува силен, работата му прави радост, бидејќи и сам се чувствува како една нота во целата хармонија.

 

Никола Тесла

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: