Разбуди се!

Оној што не знае а не знае дека не знае – избегнувај го.

Оној што не знае а знае дека не знае- опасен е.

Оној што знае а не знае дека знае- разбуди го.

Оној што знае а знае дека знае – следи го

Конфуцие

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: