Aко бараш лошо, тогаш сигурно ќе го најдеш

Еден стар и многу мудар човек му рекол на својот пријател: – ‘Погледни ја просторијата во која се наоѓаме подобро и обиди се, да ги запомниш сите работи со кафеава боја.
Во просторијата имаше многу кафеави работи, но пријателот брзо се изборил со оваа задача. А мудриот Кинез му го постави следното прашање:
– ‘Сега затвори ги очите и наброј го сите работи со сина боја.
Пријателот се збунил и рекол: – ‘Не забележав ништо сино, затоа што морав да ги забележувам само кафеавите работи?’
На тоа мудрецот одговорил:
– ‘Отвори ги очите, погледни околу себе, во собата има многу работи со сина боја.
И тоа беше вистина.
Потоа старецот продолжи: – ‘Ако бараш во собата, само кафеави работи, а во животот само лоши, тогаш ќе ги видиш и забележиш само нив ќе ги помниш и тие ќе бидат присутни во твојот живот.
Запомни: ако бараш лошо, сигурно ќе го најдеш и нема да забележуваш ништо добро.

Извор: www.cluber.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: