Како да се справите со мобингот на работното место?

Ако сметате дека сте жртва на мобинг, дискриминација или дека сте подложени на каква било форма на злоупотреба, обидете се да ги направите следниве работи што можат значително да ви помогнат да се справите со овој феномен.

Одлучно кажете му на лицето кое спроведува мобинг дека нинвното однесување не е прифатливо за Вас и замолете ги веднаш да престанат со таквото однесување. Можете исто така да го направите тоа во присуство на некој од вашите соработници или синдикални претставници на вашата организација.

Водете дневник:

– водете евиденција за датуми, времиња и настани што Ви се случиле и обидете се да снимите што е можно повеќе детали,
– забележете ги имињата на сведоците кои би можеле да ја потврдат вашата приказна и
– евидентирајте ги резултатите од настанот.

Воедно, имајте на ум дека мобингот не се однесува само на инцидентот, туку и на бројот, зачестеноста и особено намерата на “насилникот“ да злоупотребува друго лице. Чувајте копии од писма, е-пошта, факсови и пораки што ги добивате од лицето кое Ве злоупотребува.

Не заборавајте да го известите претпоставениот или одговорното лице за мобингот. Доколку е потребно, контактирајте го извршниот директор за да го информирате за сè што Ви се случува.

Покрај тоа, можете да го известите лекарот со кого Вашиот работодавач има договор за обезбедување на специфични здравствени услуги. Ако не можете да добиете информации за тоа кој е лекарот кого треба да го исконтактирате или ако тој воопшто не постои, можете да го контактирате и Вашиот општ лекар.

Во ниту еден случај не возвраќајте со иста мерка кон насилникот, бидејќи во тој случај ќе биде тешко да се докаже дека сте жртва на злоупотреба, а не некој што злоупотребува. Ако се обидете да возвратите со иста мерка, ризикувате да го збуните лицето на кое сте му се обратиле за помош.

Како може работодавачот да се бори против мобингот?

Погрешно е да се мисли дека проблемот со мобинг е само проблем на вработените. Овој проблем подеднакво негативно влијае на работодавачот во чија организација се јавува. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, работодавците треба да развијат програми за превенција за да спречат насилство.

Овие програми за превенција мора:

– да бидат изработени од страна на раководството на компанијата и преставници од вработените;
– да бидат применливи за сите лица кои се во каква било врска со компанијата (управување, вработени, клиенти, други лица кои имаат било каков вид договор со компанијата);
– да содржат јасни и едноставно дефинирани ситуации кои се сметаат за мобинг и други форми на насилство на работното место;
– да се утврди начинот на кој вработените ќе бидат информирани за потенцијалните ризици од мобинг и начините за нивно спречување;
– да покажуваат со пример што се смета за мобинг на работното место;
– да ги утврдат последиците што ќе ги сносат вработените за незаконско однесување;
– да ги охрабрува жртвите да пријавуваат случаи на мобинг и други форми на насилство;
– да овозможуваат доверливо известување на лицето кое е жртва на мобинг кон претпоставените, со цел заштита на жртвата од можни понатамошни последици што би можеле да се јават поради пријавата;
– точно да се утврди постапката во случај на пријавување мобинг, како и начин на решавање на проблемот;
– да нудат услуги што ќе обезбедат поддршка за жртвите на мобинг;
– да обезбедат одржување обуки, семинари, работилници и слични активности на кои ќе се практикува постапување со случаи на мобинг на различни нивоа на организацијата;
– да обезбедат надзор над спроведувањето на програмите за превенција и нивното спроведување во пракса;
– да дефинираат начини за промена на програмите за превенција доколку се појави потреба;
– да обезбедат спроведување на програмата со изменување и дополнување на потребните регулативи и регулативи во рамките на самата организација.

Совети за борба против мобинг

За успешно справување со мобингот, компанијата треба да:
– ги охрабрува сите вработени да се однесуваат едни кон други професионално и со почит на работното место,
– обезбеди механизми за следење на состојбата и редовно известување,
– ги запознава сите вработени со опасностите од мобинг и последиците што ги носи,
– им овозможи на сите вработени да препознаат ситуации на вознемирување на работа и да ги информираат тие лица кому можат да се обратат за помош,
– развие механизми за решавање на ситуациите со мобинг на работа пред феноменот да добие посериозни размери,
– сите поплаки и обвинувања поврзани со мобинг треба да се сфатат сериозно и да се решат брзо и со целосна заштита на интересите на жртвата,
-да ги едуцира менаџерите за тоа како да се справат со извештаите за мобинг.

Доколку сака успешно да се справи со мобингот, компанијата не смее:
– да игнорира појава на мобинг и да ги заменува потенцијалните проблеми што може да доведат до појава на мобинг,
– да ги одложува дејствијата за спречување на појавата на мобинг, односно мора да дејствува што е можно побрзо.

Ако некој ви се развика и вика, не возвраќајте на ист начин. Овој начин на комуникација не е соодветен за сериозни и возрасни, а особено не на работното место. Ако прифатите ваков вид комуникација, само ќе ја влошите ситуацијата во која се наоѓате.

Наместо тоа, направете едно од следниве работи:

– решително и храбро искомуницирајте со лицето чие однесување Ве мачи и обидете се да најдете уште една личност која ќе биде присутна на Вашиот разговор,
– не смеете да возвраќате на ист начин, бидејќи на тој начин можете да му дадете можност на Вашиот работодавец или колега да ве претстави како насилник,
– ако не гледате друг излез од ситуацијата во која се наоѓате, пријавете го случајот во управата или органот надлежен за спречување на вакви појави, доколку тој постои во организацијата. Пред да го направите ова, обидете се да соберете што повеќе докази, како што се е-пошта, писма, факсови, снимки од разговори со лицето кое Ве злоупотребува. Мобилниот телефон е одлично средство за собирање доказ во случаи на мобинг бидејќи овозможува едноставно снимање на инцидентите.
– започнете да барате нова работа. Со помош на современи технологии, лесно можете да стапите во контакт со потенцијалните идни работодавци,
– отказ дадете само откако ќе најдете нова работа.

извор: Концепт

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: